fbpx

Naše služby

V Košiciach sa naši IT profesionáli, developeri a konzultanti zameriavajú na 4 základné domény.

SAP

Vrámci technológie SAP poskytujeme komplexný servis. Zastrešujeme SAP Consulting a SAP Basis migračné, implementačné a konsolidačné projekty a poskytujeme podporu SAP systémov na všetkých úrovniach. V našom SAP Consulting portfóliu sú takmer všetky moduly tohoto najväčšieho a najkomplexnejšieho ERP riešenia. Naši klienti sú prevažne z regiónov Európa a Severná Amerika.

Microsoft

Vrámci technológie Microsoft poskytujeme komplexné riešenia, správu a podporu implementačných a migračných projektov podnikových cloudových riešení pomocou Microsoft 365 a kmeňových technológií vrátane Active Directory, Exchange, Microsoft Teams a ďalších. Spravujeme a implementujeme Microsoft Cloud riešenia založené na Microsoft 365 Platforme. Naše portfólio tiež zahŕňa správu a implementáciu Exchange Online, SharePoint, One Drive, PowerApps, Power BI a ďalších.

Public Cloud

Práve cloud, či už je to Azure alebo AWS, je našou klúčovou oblasťou, v ktorej sa rozvíjame a budujeme silné oddelenie na čele s expertmi v daných oblastiach zastávajúcimi globálne technické riadiace pozície.

Security

Našim klientom ponúkame riešenia na zabezpečenie ich IT infraštruktúry, aplikácií a dát kdekoľvek ich majú uložené. Náš team expertov na IT Security zabezpečuje rôzne sféry od sietí, infraštruktúry až po samotné aplikácie.

Our services

In Košice, our IT professionals, developers and consultants focus on 4 basic domains.

SAP

We provide a comprehensive service within SAP technology. We cover SAP Consulting and SAP Basis migration, implementation and consolidation projects and provide support for SAP systems at all levels. Our SAP Consulting portfolio includes almost all modules of this largest and most comprehensive ERP solution. Our clients are mainly from the regions of Europe and North America.

Microsoft

As part of Microsoft technology, we provide comprehensive solutions, management and support for implementation and migration projects of enterprise cloud solutions using Microsoft 365 and core technologies, including Active Directory, Exchange, Microsoft Teams and others. We manage and implement Microsoft Cloud solutions based on the Microsoft 365 Platform. Our portfolio also includes the management and implementation of Exchange Online, SharePoint, One Drive, PowerApps, Power BI and more.

Public Cloud

The cloud, Azure or AWS, is our key area in which we are developing and building a strong department headed by experts in the field holding global technical management positions.

Security

We offer our clients solutions to secure their IT infrastructure, applications and data wherever they are stored. Our team of IT Security experts provides various areas from networks, infrastructure to the applications themselves.

Pozri si naše aktuálne otvorené pozície a v prípade, že ťa niektorá z nich oslovila, kontaktuj nás. Staň sa súčasťou nášho tímu a #zazisyntax.